Notowania

MIRBUD: strona spółki
29.11.2019, 13:08

MRB Informacja o wyborze oferty konsorcjum firm spółki zależnej Emitenta i Emitenta

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 29 listopada 2019 roku Emitent powziął informację, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin – Szczecinek, odcinek w. Koszalin Zachód (bez węzła) – w. Bobolice. Odcinek 3 węzeł Koszalin Południe (bez węzła) – w. Bobolice (z węzłem)” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta konsorcjum firm (dalej: „Konsorcjum”) w składzie:
• Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. z siedzibą w Kobylarni - spółka z Grupy Kapitałowej Emitenta (Lider Konsorcjum); • MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach (Partner Konsorcjum). Oferta złożona przez Konsorcjum spełniła wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego (Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie) i uzyskała najwyższą liczbę punktów. Wartość Oferty: 450.000.000,00 zł brutto (słownie złotych: czterysta pięćdziesiąt milionów). Informację o zawarciu umowy Emitent przekaże oddzielnym raportem. Informacja o powzięciu informacji o wyborze oferty została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną wartość wybranej oferty, co może wpłynąć na wynik finansowy i rozwój Spółki i Grupy Kapitałowej Emitenta.

Inne komunikaty