Notowania

ATREM: strona spółki
29.11.2019, 14:08

ATR Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zamiaru sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa tj. Działu Informatyki

Zarząd Atrem S.A. z siedzibą w Złotnikach (dalej także zwana Spółką) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 29 listopada 2019 r., podjął uchwałę w sprawie zamiaru sprzedaży na rzecz podmiotu trzeciego zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, obejmującej składniki materialne i niematerialne związane z prowadzoną przez Atrem S.A. działalnością w zakresie IT oraz pracowników, składających się na wyodrębniony ze struktury organizacyjnej Atrem S.A. Dział Informatyki (dalej ZCP).
Decyzję wynikającą z wyżej wskazanej uchwały, Zarząd Spółki uzasadnia planowanymi zmianami organizacyjnymi w zakresie funkcjonowania i zakresu działalności Spółki, które powodują rezygnację lub ograniczenie nierentownych usług. Ostateczną decyzję w sprawie sprzedaży ZCP Zarząd Spółki podejmie po otrzymaniu ewentualnych ofert zakupu ZCP od podmiotów trzecich oraz po wyrażeniu zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki. Jednocześnie Zarząd zapewnia, że powyższa decyzja nie wpłynie na realizację zawartych kontraktów związanych z Działem Informatyki, których stroną jest Spółka. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Inne komunikaty