Notowania

ZAMET: strona spółki
29.11.2019, 14:48

ZMT Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej.

Zarząd Zamet S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał oświadczenie Pana Michała Nowaka, Członka Rady Nadzorczej Emitenta, o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień 30 listopada 2019 roku.
Podstawa prawna: par. 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018, poz. 757 tj).

Inne komunikaty