Notowania

PASSUS: strona spółki
29.11.2019, 15:51

PAS Zawarcie umowy znaczącej

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"; "Spółka"; "Wykonawca") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał umowę z jednostką publiczną (Zamawiający), na świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi serwisu pogwarancyjnego systemu monitorowania ruchu i wydajności aplikacji.
  W ramach umowy Emitent zobowiązuje się do dostarczenia w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy Oświadczenia o objęciu urządzeń i oprogramowania usługą serwisu pogwarancyjnego. Ponadto Emitent zobowiązuje się do świadczenia usługi serwisu pogwarancyjnego dla urządzeń i oprogramowania objętego przedmiotem zamówienia oraz udzielenia wsparcia inżynierskiego w wymiarze 300 roboczogodzin do dn. 30.09.2022 r. t.j w całym okresie trwania umowy.   Łączna wartość umowy wynosi 21 749 925 PLN brutto, przy czym: kwota 7 246 050,00 zł brutto zostanie zapłacona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru Oświadczenia; kwota 14 383 950 zł brutto (z tytułu świadczenia usług serwisu pogwarancyjnego) będzie płatna w trzymiesięcznych okresach rozliczeniowych do dn. 30.09.2022 r.; kwota 199 925,00 zł brutto (z tytułu świadczenia usług wsparcia inżynierskiego), będzie płatna za każdy kwartał kalendarzowy świadczenia usługi, w wysokości proporcjonalnej do liczby roboczogodzin wykorzystanych w danym kwartale kalendarzowym przez Zamawiającego .    Umowa przewiduje kary umowne w wysokości 0,1% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia w przypadku niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu dostarczenia Oświadczenia oraz 0,1% wartości umowy za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia czasu reakcji na zgłoszony problem.    Ponadto umowa zobowiązuje Emitenta do dostosowania w ciągu 3 miesięcy posiadanego przez Zamawiającego rozwiązania (poprzez zapewnienie funkcjonalności, pojemności  i wydajności na co najmniej posiadanym przez Zamawiającego poziomie) w przypadku ogłoszenia przez producenta zakończenia rozwoju lub wsparcia sprzętu/oprogramowania objętego Umową. W przypadku niedotrzymanie tego terminu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-01-09
PAS Zawarcie umowy znaczącej
14,60
0,00
2019-12-19
PAS Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 21.01.2020 r.
14,00
0,00
2019-12-06
PAS Zawarcie umowy znaczącej
14,80
-0,68
2019-11-29
PAS Zawarcie umowy znaczącej
11,00
+9,09
2019-10-23
PAS Zawarcie umów znaczących
12,00
+7,50
2019-10-09
PAS Zawarcie umowy znaczącej
10,00
0,00
2019-10-09
PAS Zawarcie umowy znaczącej
10,00
0,00
2019-09-25
PAS Zawarcie umowy znaczącej
10,00
0,00
2019-07-24
PAS Nabycie udziałów w spółce zależnej
9,40
0,00
2019-07-08
PAS Informacja o otrzymaniu znaczącego zamówienia
9,45
0,00