Notowania

ELZAB: strona spółki
29.11.2019, 17:10

ELZ Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu (dalej „Elzab” lub „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29.11. 2019 r., została zawarta przez Spółkę Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Comp”) umowa, na podstawie której w zamian za zmniejszenie wierzytelności Comp wobec Elzab wynikającej z umowy pożyczki z dnia 29.06.2018 r. zawartej pomiędzy Comp a Elzab na kwotę 19.647 283,82 zł powiększoną o odsetki (o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 18/2018 z dnia 29.06.2018 r.) nastąpiło datio in solutum przeniesienie na Comp wierzytelności (oraz praw i obowiązków) przysługujących Elzab wobec Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „CCI”) z umowy pożyczki z dnia 28.06.2019 r. zawartej pomiędzy Elzab a CCI na kwotę 17.155.721,74 zł powiększoną o odsetki (o której zawarciu spółka informowała raportem bieżącym nr 15/2019 z dnia 28.06.2019 r.). Na zmianę wierzyciela wyraziła zgodę spółka CCI.
W związku z umową, o której mowa powyżej, Spółka Elzab zawarła także aneksy do opisanych powyżej umów pożyczek, regulujące aktualne kwoty zadłużenia, wysokość oprocentowania i ustalając termin spłaty obu pożyczek na dzień 31 stycznia 2022 r. W pozostałym zakresie warunki zawartych aneksów nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku. W wyniku zawarcia opisanych powyżej czynności zadłużenie Elzab wobec Comp z tytułu przywołanej powyżej umowy pożyczki zmniejszyło się do poziomu 3.695.564,07 zł, zaś spółka CCI przestała być dłużnikiem Elzab.

Inne komunikaty