Notowania

MIRBUD: strona spółki
29.11.2019, 21:21

MRB Podpisanie umowy na rozbiórkę i budowę stadionu miejskiego im. Kazimierza Górskiego w Płocku

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 informuje, że w dniu 29 listopada 2019 r. Emitent podpisał umowę (dalej: „Umowa”) z Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock.
Przedmiotem Umowy jest realizacja w formule „Zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn. „Rozbiórka i budowa stadionu miejskiego im. Kazimierza Górskiego w Płocku przy ul. Łukasiewicza 34 wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej”. Wartość Umowy: 166.477.375,80 zł brutto. Termin zakończenia prac wymienionych w Umowie: 36 miesięcy od daty podpisania Umowy. Szczegółowe warunki przedmiotowej Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Informacja o podpisaniu Umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość Umowy oraz jej znaczenie dla Emitenta.

Inne komunikaty