Notowania

STALEXP: strona spółki
2.12.2019, 11:50

STX Preferencyjne stawki opłat dla płatności automatycznych: A4Go, Autopay, Telepass na autostradzie A4 Katowice-Kraków

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Emitent) informuje, że 2 grudnia 2019 roku został poinformowany przez będącą stroną Umowy Koncesyjnej spółkę Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (dalej: SAM S.A.) z siedzibą w Mysłowicach (która jest spółką w 100% zależną od Stalexport Autoroute S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, która z kolei jest spółką w 100% zależną od Emitenta), że Zarząd SAM S.A. podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia od 1 stycznia 2020 roku do przynajmniej 31 marca 2020 roku preferencyjnych stawek opłat dla płatności automatycznych (A4Go, Autopay, Telepass) na autostradzie A4 Katowice-Kraków:
• dla pojazdów kategorii 1 (innych niż motocykle): 7 zł brutto, • dla pojazdów kategorii 2 i 3: 17 zł brutto, • dla pojazdów kategorii 4 i 5: 30 zł brutto. Powyższe opłaty obowiązywać będą na jednym placu poboru opłat. Wprowadzenie preferencyjnych stawek opłat dla płatności automatycznych związane jest z dążeniem SAM S.A. do poprawy przepustowości placów poboru opłat. Stawki opłat dla pozostałych sposobów wnoszenia opłat za przejazd nie ulegną zmianie od 1 stycznia 2020 roku i wynosić będą odpowiednio: • dla pojazdów kategorii 1 (innych niż motocykle): 10 zł brutto, • dla pojazdów kategorii 2 i 3: 20 zł brutto, • dla pojazdów kategorii 4 i 5: 35 zł brutto. Przychody z tytułu poboru opłat stanowią ok. 99% przychodów Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 3 kwartały roku 2019. Udział transakcji automatycznych w ogólnej liczbie transakcji poboru opłat wynosi obecnie ok. 17,5%. Umowa Koncesyjna, o której mowa powyżej, to umowa z dnia 19 września 1997 roku (zawarta pierwotnie pomiędzy Emitentem a Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej) na budowę przez przystosowanie autostrady A-4 na odcinku: Katowice (węzeł Murckowska, km 340,2) – Kraków (węzeł Balice, km 401,1) o długości 60,9 km, do wymogów płatnej autostrady oraz eksploatację autostrady na tym odcinku, wraz ze zmianami wprowadzonymi na podstawie kolejnych aneksów, z której prawa i obowiązki w dniu 28 lipca 2004 roku zostały w całości przeniesione z Emitenta na Stalexport Autostrada Małopolska S.A., o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 59 z dnia 29 lipca 2004 roku. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-02-13
STX Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2019, kończący się 31 grudnia 2019 roku, oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu w 2019 roku
3,00
+0,17
2020-01-29
STX Modernizacja 12 przepustów zlokalizowanych w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków
2,97
0,00
2020-01-29
STX Terminy publikacji raportów okresowych Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2020
2,97
+0,67
2019-12-23
STX Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej złożony przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A.
3,05
0,00
2019-12-02
STX Preferencyjne stawki opłat dla płatności automatycznych: A4Go, Autopay, Telepass na autostradzie A4 Katowice-Kraków
3,22
-0,62
2019-11-07
STX QSr 3/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
3,25
-0,92
2019-10-31
STX Powzięcie wiadomości o wydaniu przez KDPW komunikatu w sprawie daty rejestracji papierów wartościowych Spółki _ akcji serii G
3,06
+0,16
2019-10-31
STX Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A.
3,06
+0,33
2019-10-30
STX Podjęcie przez Zarząd GPW uchwały w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii G Spółki
3,06
0,00
2019-10-24
STX Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 9 miesięcy 2019 roku (kończący się 30 września 2019 roku) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po 3 kwartałach 2019 roku
3,24
0,00