Notowania

BRASTER: strona spółki
2.12.2019, 13:04

BRA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 grudnia 2019 roku.

Zarząd BRASTER S.A. (dalej: "Spółka") przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „NWZ”) Spółki w dniu 2 grudnia 2019 roku.
Emitent informuje, iż z uwagi na brak kworum na dzisiejszym posiedzeniu NWZ odstąpiło od głosowania nad uchwałami objętymi pkt 7 porządku obrad. W związku z powyższym nie poddano pod głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w przedmiocie emisji obligacji serii od B1 do B8 zamiennych na akcje serii L oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w stosunku do obligacji serii od B1 do B8 zamiennych na akcje oraz uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii N oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii N. Nie poddano również pod głosowanie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki oraz w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. W czasie obrad nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu NWZ. Podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt 6, 7, 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty