Notowania

DEKPOL: strona spółki
2.12.2019, 16:26

DEK Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. na dzień 30 grudnia 2019 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Dekpol S.A. ("Spółka") informuje o zwołaniu na podstawie art. 399 § 1 i art. 402(1) 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. na dzień 30 grudnia 2019 roku, na godz. 9:00 w siedzibie Spółki w Pinczynie (83-251) przy ul. Gajowej 31.
Planowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Powzięcie uchwały w sprawie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki poprzez jej wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego do spółki zależnej Dekpol Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 7. Powzięcie uchwały w sprawie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki poprzez jej wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego do spółki zależnej Dekpol Steel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad, wraz z uzasadnieniem.

Załączniki

Inne komunikaty