Notowania

SOK Zawarcie umowy dotyczącej portowania oraz wydania gry Bum Simulator na platformy Playstation 5 oraz Xbox Scarlett

Zarząd spółki SONKA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 2 grudnia 2019 r. podpisał umowę ze spółką Ragged Games S.A. z siedzibą w Hornówku (dalej jako: Umowa). Podpisana Umowa jest rozszerzeniem umowy ramowej zawartej w dniu 31 stycznia 2019 r., dotyczącej wydania gry Bum Simulator (dalej jako: Gra) na konsole Nintendo Switch, Playstation 4 i Xbox One.
Przedmiotem Umowy jest wykonanie portu oraz wydanie przez Spółkę Gry na platformy Playstation 5 oraz Xbox Scarlett. Właścicielem praw autorskich do Gry jest spółka Ragged Games S.A. Koszty związane z wydaniem i portowaniem Gry zostaną pokryte przez Spółkę. Z tytułu realizacji Umowy Emitentowi przysługuje określony w Umowie procent zysków ze sprzedaży Gry, tj. po odliczeniu prowizji pobieranej przez PlayStation Store oraz Microsoft Store. Wysokość wynagrodzenia Emitenta z tytułu sprzedaży Gry, ze względu na specyfikę branży produkcji gier, na moment publikacji raportu jest niemożliwa do określenia lub oszacowania. Wynagrodzenie Spółki uzależnione jest od ilości sprzedanych egzemplarzy gry, którą trudno przewidzieć. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta.

Inne komunikaty