Notowania

BGD Zawarcie umów leasingu operacyjnego

Zarząd BIOGENED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (dalej "Emitent") informuje, że Emitent w dniu 2.12.2019 r. zawarł z Santander Leasing S.A. z siedzibą w Poznaniu kilka umów leasingu operacyjnego. Umowy te dotyczą leasingu nowych samochodów osobowych, które będą wykorzystywane na potrzeby działalności gospodarczej Emitenta. Zawarcie tych umów ma związek z zakończeniem dotychczasowego leasingu operacyjnego pojazdów samochodowych. Podpisane umowy leasingu opiewają łącznie na kwotę 1.147.754,40 PLN netto, a okres leasingu wynosi w większości zawartych umów 3 lata, a w jednej 5 lat – do listopada 2024 r. Czynsz leasingowy będzie płacony przez Emitenta w równych miesięcznych ratach. Wykonanie umów zabezpieczono na rzecz finansującego wekslami własnymi in blanco.
W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Inne komunikaty