Notowania

PGO: strona spółki
2.12.2019, 17:35

PGO Wynik kontroli podatkowej w spółce zależnej

Zarząd spółki PGO S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 02.12.2019 r. spółka zależna Odlewnia Żeliwa „ŚREM” Sp. z o.o. (Spółka) otrzymała z Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie pismo zawierające wynik kontroli celno-skarbowej w Spółce. W wyniku przeprowadzonej kontroli przestrzegania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie opodatkowania dochodów osiągniętych przez Spółkę w 2015 r. i 2016 r. Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie uznał za nieprawidłowe ujęcie w kosztach uzyskania przychodów przez Spółkę w roku 2015 kwoty 26.679.977,17 zł (z tytułu opłaty wstępnej, opłaty administracyjnej oraz rat leasingowych) oraz w roku 2016 kwoty 3.828.114,44 zł (z tytułu rat leasingowych). W ocenie organu skarbowego w/w kwoty nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Wydatki w w/w kwotach zostały przez Odlewnię Żeliwa „ŚREM” Sp. z o.o. poniesione w związku z zawartą w dniu 01.09.2015 r. umową leasingu finansowego z Skylark 4 Sp. z o.o. Black S.K.A. (obecnie PGO Spółka Akcyjna Estate S.K.A.). O zawartych umowach Emitent informował w raportach bieżących nr 12/2015 z dnia 28.08.2015 oraz nr 13/2015 z dnia 01.09.2015 r. W związku z powyższym Emitent informuje, że aktualnie prowadzone są analizy prawne związane z wynikami powyższej kontroli celem ustalenia ostatecznego stanowiska Odlewni Żeliwa „ŚREM” Sp. z o.o. co do prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2015-2016 oraz ewentualnym ich wpływem na wyniki Spółki. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Inne komunikaty