Notowania

NNG Korekta raportu okresowego za III kwartał 2019 r.

Zarząd NanoGroup S.A. ("Emitent") informuje, że wskutek omyłki pisarskiej w skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2019 r. :
1) suma pozycji skonsolidowanego sprawozdania powinna być równa pozycji Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej; 2) suma przepływów operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych w sprawozdaniu powinny być równe środki pieniężne na koniec; W związku z zaistniałą omyłką pisarską Zarząd Emitenta informuje, że publikacja skorygowanego w zakresie, o którym mowa powyżej, raportu okresowego za III kwartał 2019 r. nastąpi w dniu dzisiejszym.

Inne komunikaty