Notowania

DGA: strona spółki
3.12.2019, 8:22

DGA Wybór projektu DGA S.A. do dofinansowania

Zarząd DGA S.A. informuje, że Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19, działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. Projekt pt. „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych dla branż obszaru III” znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania.
Projekt złożony przez DGA S.A. jako Lidera, w partnerstwie z Gminą Miastem Toruń opiewa na kwotę 2.084.351,93 zł (kwota przypadająca na DGA S.A. to ok. 1.800 tys. zł), w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 100%. Projekt ma być realizowany w okresie od 1 stycznia 2020 do 28 lutego 2021 r. Przedmiotem projektu jest udzielanie grantów na opracowanie i udostępnienie nowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla osób dorosłych w następujących branżach: - teleinformatycznej, - elektroenergetycznej, - elektroniczno-mechatronicznej, - górniczo-wiertniczej, - metalurgicznej, - mechanicznej, - mechaniki precyzyjnej, - motoryzacyjnej. DGA S.A. oczekuje na podpisanie stosownej umowy w zakresie realizacji ww. projektu o czym niezwłocznie poinformuje stosownym raportem bieżącym.

Inne komunikaty