Notowania

ENTER: strona spółki
4.12.2019, 14:29

ENT Zawarcie umowy przez Enter Air sp. z o.o. z Rainbow Tours S.A.

Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 04 grudnia 2019 roku pomiędzy spółką zależną od Enter Air S.A. - Enter Air sp. z o.o. - a spółką Rainbow Tours S.A. zawarta została Umowa Charteru (Air Charter Transport Agreement) dotycząca sprzedaży miejsc w samolotach wraz z załogą na sezon lato 2020 oraz zima 2020/21, która to umowa jest bezpośrednio związana z działalnością podstawową Enter Air sp. z o.o. jako przewoźnika lotniczego (dalej: „Umowa”).
Umowa została zawarta na czas określony do dnia 30 kwietnia 2021 r. i reguluje zasady świadczenia przez Enter Air sp. z o.o. usług lotniczego przewozu osób i bagażu w przedmiotowym okresie. Zawarcie Umowy zostało zakwalifikowane jako informacja poufna ze względu na istotną wartość kontraktu oraz jej znaczenie dla podstawowej działalności Enter Air. Wartość szacunkowa Umowy wynosi ok. 49.800.000,-USD (słownie: czterdzieści dziewięć milionów osiemset tysięcy dolarów amerykańskich), co stanowi równowartość 192.462.060,- zł (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt złotych) według kursu średniego NBP na dzień 04 grudnia 2019 r. (Tabela nr 234/A/NBP/2019) wynoszącego 3,8647. Spółka wyjaśnia, iż łączna wartość świadczeń wynikających z Umowy nie jest możliwa do ustalenia w sposób ścisły, w związku z czym podane wyżej wartości mają charakter szacunkowy, a ostateczna wartość Umowy może różnić się od podanych wyżej szacunków. Na wartość świadczeń wynikających z Umowy wpływa szereg zmiennych, w tym przewidziany w Umowie tryb rezygnacji z poszczególnych lotów oraz zmienne składniki kosztów. Rozliczenia z tytułu przedmiotowej Umowy będą realizowane na bieżąco i zgodnie z harmonogramem poszczególnych lotów charterowych. Umowa przewiduje dodatkowe opłaty na rzecz Enter Air sp. z o.o. w przypadku anulowania rejsów przez Rainbow Tours S.A., których wysokość jest uzależniona między innymi od okresu wyprzedzenia, z jakim dany rejs został anulowany. Umowa nie zawiera postanowień nietypowych, które odbiegałyby istotnie od warunków stosowanych przez Enter Air sp. z o.o. w podobnych umowach zawieranych z tour operatorami.

Inne komunikaty