Notowania

BBIDEV: strona spółki
4.12.2019, 19:33

BBD Zawarcie umowy w sprawie finansowania pomostowego projektu „Roma Tower”, realizowanego w Warszawie u zbiegu ulic Nowogrodzkiej i Emilii Plater.

Zarząd BBI Development S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 4 grudnia 2019 roku spółka współkontrolowana przez Emitenta - PW sp. z o.o. sp.k. (dalej: ”PW”), realizująca, wspólny z Archidiecezją Warszawską i Parafią pw. św. Barbary, projekt „Wieża” u zbiegu ul. Nowogrodzkiej i Emilii Plater w Warszawie, zawarła z inwestorem (polskim podmiotem) umowę pożyczki („Umowa”) w maksymalnej kwocie 25 milionów złotych. Umowa Pożyczki przewiduje, że kwota pożyczki zostanie wypłacona w dwóch transzach, pierwsza transza w kwocie 10 mln PLN w maksymalnym terminie do dwóch miesięcy od dnia zawarcia Umowy oraz druga transza w kwocie 15 mln PLN w maksymalnym terminie do 31 grudnia 2021 roku. Termin spłaty pożyczki określono na 30 czerwca 2022 roku.
Z tytułu pożyczki PW będzie zobowiązana do zapłaty na rzecz pożyczkodawcy odsetek w oparciu o wskaźnik WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych, powiększony o marżę pożyczkodawcy, której wysokość nie odbiega od warunków rynkowych dla podobnych pożyczek. Wypłata poszczególnych transz pożyczki jest uzależniona od spełnienia przewidzianych Umową warunków wypłat, w tym ustanowienia przewidzianych zabezpieczeń na wyodrębnionych już działkach. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki są: a) hipoteka na nieruchomościach będących w użytkowaniu wieczystym PW (początkowo do kwoty 15 mln PLN, zaś docelowo – przy wypłacie drugiej transzy - do kwoty 37,5 mln PLN); b) oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się przez PW egzekucji (początkowo do kwoty 15 mln PLN, zaś docelowo – przy wypłacie drugiej transzy - do kwoty 37,5 mln PLN); c) weksel własny in blanco wystawiony przez PW, wraz z deklaracją wekslową (początkowo do kwoty 15 mln PLN, zaś docelowo – przy wypłacie drugiej transzy - do kwoty 37,5 mln PLN). Środki pozyskane z pożyczki mają zostać przeznaczone na sfinansowanie dalszych prac przygotowawczych (w tym rozbiórkowych) oraz innych kosztów przedsięwzięcia deweloperskiego oraz częściowe zrefinansowanie już poniesionych nakładów. Podstawa prawna: Art. 17 MAR – informacja poufna

Inne komunikaty