Notowania

MSZ Zawarcie umowy ze Szpitalem Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o

Zarząd Mostostal Zabrze S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 5 grudnia 2019 r. Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. (GPBP - spółka zależna Emitenta, dalej jako Wykonawca) zawarł ze Szpitalem Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. (Zamawiający) umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie robót budowlanych realizowanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach realizacji projektu p.n. „Termomodernizacja obiektów i sieci Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020” (Umowa).
Wartość prac objętych Umową wynosi 30,9 mln zł netto. Termin zakończenia prac przypada na wrzesień 2022 roku. W Umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych między innymi za opóźnienie w realizacji poszczególnych etapów lub części robót liczone za każdy dzień opóźnienia lub za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia. Umowa nie określa maksymalnego limitu kar umownych. Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego przewyższającego karę umowną do wysokości poniesionej szkody.

Inne komunikaty