Notowania

ENTER: strona spółki
5.12.2019, 14:03

ENT Rozszerzenie programu handlowego realizowanego z ITAKA HOLDINGS Sp. z o.o. w sezonie Lato 2020 i Zima 2020/21

W uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 2/2019 z dnia 1 lutego 2019 r. Zarząd Enter Air S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym zawarty został Aneks nr 3 („Aneks”) do Umowy Czarteru (Air Charter Agreement) zawartej przez spółkę Enter Air sp. z o.o. (spółkę zależną od Enter Air S.A.) z ITAKA HOLDINGS Sp. z o.o. w dniu 1 lutego 2019 r. i dotyczącej usług czarterowych, która jest bezpośrednio związana z działalnością podstawową Enter Air Sp. z o.o. jako przewoźnika lotniczego („Umowa Czarteru”).
Aneks określa zakres uzgodnionego programu handlowego dotyczącego następnego roku obowiązywania Umowy Czarteru obejmujący sezon Lato 2020 i Zima 2020/21. Zgodnie z Aneksem wartość programu handlowego wyniesie ok. 74 000 000 USD (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony dolarów amerykańskich), co stanowi równowartość 285 388 400,- zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dolarów amerykańskich) według kursu średniego NBP z dnia 5 grudnia 2019 r. wynoszącego 3,8566. Aneks nie zmienia pozostałych istotnych warunków współpracy i rozliczeń zawartych w łączącej strony Umowie Czarteru. Ponadto Aneks nie wprowadza do ww. Umowy postanowień nietypowych, które odbiegałyby od warunków stosowanych przez Enter Air Sp. z o.o. we współpracy z tour operatorami.

Inne komunikaty