Notowania

MSZ Aktualizacja informacji dotycząca postępowania arbitrażowego

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2019 z dnia 6 września 2018 r. oraz informacji zawartych w raportach okresowych, w tym w ostatnim raporcie okresowym za III kwartał 2019 r. dotyczących postępowania arbitrażowego toczącego się z powództwa MOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Emitent”) przeciwko Wood Environment & Infrastructure Solutions, Inc. („Wood”, „Zamawiający”) przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu, obejmującego - zgodnie ze złożonym pozwem roszczenia Emitenta względem Wood w wysokości 27,4 mln zł (powiększone o należne odsetki), Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 5 grudnia 2019 r. otrzymał pismo Wood obejmujące odpowiedź na pozew Emitenta oraz pozew wzajemny.
Spór pomiędzy Emitentem a Wood dotyczy zawarcia, wykonania oraz odstąpienia od umowy na wykonanie robót budowlanych, dostawę i montaż konstrukcji stalowej, dostawę i montaż HVAC i instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz montaż rurociągów paliwowych w ramach budowy bazy systemu AEGIS Ashore w Redzikowie, podpisanej pomiędzy Emitentem, jako wykonawcą, a Wood jako zamawiającym („Umowa”). O zawarciu i aneksowaniu Umowy Emitent informował w treści raportów bieżących nr 29/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. oraz nr 30/2017 z dnia 5 września 2017 r., a o odstąpieniu od tej Umowy przez Zamawiającego - w treści raportów bieżących nr 26/2018 i 28/2018 z dnia 2 i 8 czerwca 2018 r. Roszczenia Emitenta obejmują wynagrodzenie za roboty podstawowe, wynagrodzenie za roboty dodatkowe oraz odszkodowanie za wydłużenie okresu realizacji umowy. W odpowiedzi na pozew Emitenta Wood złożył pozew wzajemny, w którego podsumowaniu wskazał, iż kwota należna mu od Emitenta to 39,1 mln zł, między innymi z tytułu nadpłaconego Emitentowi wynagrodzenia oraz odszkodowania w związku z odstąpieniem od Umowy. Emitent stoi na stanowisku, iż roszczenia Zamawiającego względem Emitenta są bezzasadne oraz podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko, iż postanowienia Umowy nie zostały przez niego naruszone, a odstąpienie przez Wood od Umowy było nieuzasadnione i prawnie nieskuteczne.

Inne komunikaty