Notowania

PRT Zawarcie aneksu do istotnej umowy.

Zarząd Spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł aneks do umowy warunkowej zawartej z Vizum Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni („Aneks”), o której to umowie informowano raportami bieżącymi nr 24/2019 z dnia 31 maja 2019 r. oraz nr 58/2019 z dnia 13 września 2019 r. Na mocy Aneksu strony dokonały zmian, na podstawie których m. in. ustalono, iż za dzień wejścia w życie przedmiotowej umowy przyjmuje się datę rozpoczęcia realizacji projektu przez Vizum Lab Sp. z o.o., tj. dzień 1 października 2019 r.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Inne komunikaty