Notowania

PASSUS: strona spółki
6.12.2019, 19:59

PAS Zawarcie umowy znaczącej

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"; "Spółka"; "Wykonawca") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał umowę z Państwowym Instytutem Badawczym (Zamawiający), na świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług wdrożenia, udostępnienia, wsparcia serwisowego i asysty technicznej dla Systemu SWG (Secure Web Gateway) umożliwiającego świadczenie przez Zamawiającego usług bezpieczeństwa teleinformatycznego.
  Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy liczonych od daty protokolarnego odbioru Etapu 0, z możliwością jej przedłużenia o kolejne 6 lub 12 miesięcy. Umowa obejmuje dwie części "Zamówienie Podstawowe" i "Zamówienie Opcjonalne" W ramach Zamówienia Podstawowego Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia usługi w ciągu 21 dni od daty podpisania umowy (Etap 0), a następnie do Rozbudowy Systemu w dwóch etapach (Etap 1 i Etap 2). Termin rozpoczęcia realizacji Etapu 1 i Etapu 2 zostanie wyznaczony przez Zamawiającego w okresie trwania umowy, a Wykonawca ma obowiązek dostosować System do żądanego poziomu w terminie 30 dni od dnia otrzymania zlecenia. Łączna wartość zamówienia podstawowego wynosi 8 090 940,00 PLN brutto. Wynagrodzenie za realizację kolejnych etapów wynosi odpowiednio Etap 0 - 25%, Etap 1 - 50% i Etap 2 - 25% wartości zamówienia podstawowego. Płatność nastąpi w ciągu 30 dni na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu protokołu odbioru Rozbudowy Systemu dla każdego z etapów.  W okresie do 9 miesięcy od daty podpisania umowy Zamawiający, w ramach skorzystania z prawa opcji (Zamówienie Opcjonalne), może zlecić Wykonawcy realizację Etapu 3 i/lub przedłużyć okres obowiązywania umowy o okres 6 miesięcy, 2 razy po 6 miesięcy lub o 12 miesięcy. Z tytułu realizacji Etapu 3 Emitent otrzyma wynagrodzenie w wysokości 123 000 PLN brutto płatne w ciągu 30 dni na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu protokołu odbioru. Z tytułu przedłużenia okresu obowiązywania umowy Spółka otrzyma wynagrodzenie w wysokości 770 103 PLN brutto za każde 6 miesięcy świadczenia usług w terminie 30 dni od daty wystawienia FV przy czym FV będzie mogła być wystawiona nie wcześniej niż po 15 dniach od daty rozpoczęcia kolejnego, 6 miesięcznego okresu.   Kary umowne mogą być naliczane przez Zamawiającego do kwoty stanowiącej równowartość 50% wynagrodzenia zamówienia podstawowego  brutto. Odpowiedzialność Wykonawcy jest ograniczona do kwoty stanowiącej równowartość 100% wynagrodzenia zamówienia podstawowego  brutto i wynoszą odpowiednio: - 0,1% wynagrodzenia zamówienia podstawowego  brutto za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu koncepcji technicznej lub każdorazowe przystąpienie do wykonywania Prac Planowych bez zgody Zamawiającego, - 1% łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w udostępnieniu Systemu lub Rozbudowy Systemu do odbioru, - 0,001% wynagrodzenia zamówienia podstawowego  brutto za każdą godzinę opóźnienia w czasie reakcji na awarię lub w czasie naprawy dla błędu krytycznego, - 0,0005% wynagrodzenia zamówienia podstawowego  brutto za każdą godzinę opóźnienia w przypadku błędu niekrytycznego lub usterki oraz zwłoki w czasie przygotowania obejścia, - 5% łącznego wynagrodzenia brutto za każde naruszenie polegające na nieuprawnionym dostępie do Systemu - 3% łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu Re-lokacji Systemu, - 15% wynagrodzenia zamówienia podstawowego  brutto  w przypadku odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, - 5% wynagrodzenia zamówienia podstawowego  brutto w przypadku uchybienia obowiązkowi posiadania ubezpieczenia OC.

Inne komunikaty