Notowania

BBIDEV: strona spółki
9.12.2019, 10:48

BBD Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych

Zarząd BBI Development S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 9 grudnia 2019 roku otrzymał zawiadomienie od Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie (dalej: „BM”), z którego wynika, iż realizując Program Skupu Akcji Własnych Emitenta, uchwalony w dniu 8 lipca 2019 roku, BM nabył na rachunek Spółki akcje Spółki zgodnie z poniższymi danymi:
1) Akcje własne zostały nabyte na podstawie Uchwały Zarządu nr 1/2019 z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Skupu Akcji Własnych w ramach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie uchwałą nr 29/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku; 2) BM dokonało w dniach 2-5 grudnia 2019 roku nabycia na rachunek Spółki łącznie 1.145 akcji Emitenta. Łączna wartość transakcji wyniosła 5.896,30 zł. 3) Średnia jednostkowa cena nabycia wyniosła 5,1496 złotych za jedną akcję. 4) Nabyte akcje w powyższych transakcjach, o wartości nominalnej 5 zł każda, stanowią 0,011% w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniają do 0,011% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 5) Celem nabycia akcji własnych Spółki jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie akcji własnych. 6) W ramach obecnie obowiązującego Program Skupu Akcji Własnych, Emitent nabył dotychczas łącznie 53.172 akcji własnych stanowiących 0,52% kapitału zakładowego i uprawniających do 53.172 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,52% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. W załączeniu Spółka przekazuje szczegółowe informacje o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 2-5 grudnia 2019 roku. Postawa prawna: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączniki

Inne komunikaty