Notowania

PEP: strona spółki
10.12.2019, 17:08

PEP OGŁOSZENIE WSTĘPNYCH WYNIKÓW AUKCJI GŁÓWNEJ NA ROK DOSTAW 2024

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2019 z dnia 6 grudnia 2019 r., niniejszym informuje, że zgodnie z ogłoszonymi przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w dniu 10 grudnia 2019 r. wstępnymi wynikami aukcji głównej na rok dostaw 2024, aukcja główna na rok dostaw 2024 zakończyła się w rundzie 5. z ceną zamknięcia 259,87 zł/kW/rok.
Wobec ogłoszenia wstępnych wyników aukcji głównej na rok dostaw 2024 r., została zawarta umowa mocowa ze spółką zależną Emitenta – Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna sp. z o. o. z siedzibą w Nowej Sarzynie. Łączna wielkość obowiązku mocowego wynikająca z ww. umowy wynosi 111 MW. Umowa została zawarta na okres 1 roku, pod warunkiem zawieszającym do czasu ogłoszenia ostatecznych wyników aukcji przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.).

Inne komunikaty