Notowania

ELBUDOWA: strona spółki
16.12.2019, 14:38

ELB Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 145/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zawarcia z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. [„Bank”] aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym [„Umowa”] jak również informacji nt. podpisania kolejnej umowy zmieniającej do umowy w sprawie finansowania działalności Spółki [„Umowa w sprawie finansowania”], Zarząd ELEKTROBUDOWA SA [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu
16 grudnia 2019 roku otrzymał obustronnie podpisany aneks do Umowy z Bankiem, którego zgodnie z ustaleniami stron, postanowienia wchodzą w życie od dnia 16 grudnia 2019 roku. Na mocy przedmiotowego aneksu termin udostępnienia limitu w rachunku bieżącym został określony do dnia 7 stycznia 2020 r., jako data ostatecznej spłaty kredytu [dotychczas był to 16 grudnia 2019 r.]. Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie. Zawarcie przedmiotowego aneksu związane jest z dostosowaniem warunków współpracy z Bankiem do aktualnie obowiązujących postanowień Umowy w sprawie finansowania [Raport bieżący nr 148/2019].

Inne komunikaty