Notowania

ATCCARGO: strona spółki
16.12.2019, 22:13

ATA Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Gdyni informuje, iż w dniu 16 grudnia 2019 roku Emitent – w roli nabywcy - zawarł ze spółką Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie warunkową umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Sopocie, o powierzchni 0,3211 ha, wraz z prawem własności znajdującej się na niej zabudowy (dalej: Nieruchomość), za łączną cenę około 4,2 mln złotych brutto.
Umowa zawarta została pod warunkiem, że Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości (dalej: KZN) nie wykona na rzecz Skarbu Państwa prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości. Strony Umowy zobowiązały się do zawarcia umowy przenoszącej własność Nieruchomości w terminie 14 dni od dnia doręczenia którejkolwiek ze stron oświadczenia Prezesa KZN o nieskorzystaniu z przysługującego KZN prawa pierwokupu, bądź od upływu terminu na złożenie takiego oświadczenia, który wynosi miesiąc od dnia otrzymania przez Prezesa KZN zawiadomienia o treści zawartej Umowy. Cena transakcji została uiszczona przez Emitenta na rzecz sprzedającego. W przypadku wykonania przez Prezesa KZN prawa pierwokupu, całość ceny zostanie zwrócona na rzecz Emitenta. W przypadku ziszczenia się warunku i zawarcia umowy przenoszącej własność Nieruchomości, Emitent planuje przeznaczyć Nieruchomość na nową siedzibę Spółki, w związku z czym na terenie Nieruchomości będą realizowane dalsze plany inwestycyjne. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE Osoby reprezentujące Spółkę: · Artur Jadeszko - Prezes Zarządu · Wiktor Bąk - Wiceprezes Zarządu

Inne komunikaty