Notowania

SUWARY: strona spółki
17.12.2019, 12:41

SUW Korekta raportu bieżącego 24/2019 – jednostronne podpisanie istotnej umowy

W nawiązaniu do raportu bieżącego 24/2019 z dnia 13.12.2019r. prostujemy oczywistą omyłkę w nazwie i siedzibie kontrahenta, z którym podpisana została jednostronna umowa określająca zasady współpracy pomiędzy stronami. W raporcie 24/2019 podana została błędna firma i siedziba kontrahenta Arjo Polska sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach. Prawidłowa firma i siedziba kontrahenta Arjo AB (Public), z siedzibą w Malmo, Szwecja.
Pozostałe informacje zawarte w raporcie bieżącym nr 24/2019 pozostają bez zmian. Prawidłowa treść raportu bieżącego nr 24/2019 brzmi: Zarząd Suwary S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym 13.12.2019r. została podpisana jednostronnie przez spółkę SUWARY SA (Sprzedający) z Arjo AB (Public) z siedzibą w Malmo, Szwecja istotna umowa określająca zasady współpracy pomiędzy stronami, polegająca na wytwarzaniu i dostarczaniu przez SUWARY SA – Zakład Bydgoszcz półproduktów do produktów wytwarzanych przez Arjo Polska sp. z o.o. w segmencie medycznym. Umowa została przesłana drugiej stronie w celu podpisania. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Zgodnie z szacunkowymi wielkościami ustalonymi przez strony, łączna roczna wartość sprzedaży osiągnie wielkość powyżej 5 mln PLN. Umowa zawiera kary umowne, które nie mogą przekroczyć 5% jej wartości. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od przyjętych standardów rynkowych dla tego typu umów.

Inne komunikaty