Notowania

ACTION: strona spółki
17.12.2019, 19:27

ACT Aneksy do umowy z Bankiem

Zarząd ACTION S.A. w restrukturyzacji (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymała podpisane aneksy nr 4 i 5 do Umowy nr 2017/149/DDF z Bankiem Polską Kasą Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o otwarcie linii na gwarancje i akredytywy.
Na podstawie niniejszych aneksów Bank zobowiązał się do otwierania na rzecz Spółki odnawialnej linii na wystawianie gwarancji bankowych oraz otwieranie akredytyw dokumentowych w obrocie krajowym i zagranicznym do maksymalnej łącznej wysokości 21 000 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielanie przez Bank, na zlecenie Spółki: gwarancji zabezpieczających zapłatę za zakupione od dostawców Zleceniodawcy towary lub usługi, zwanych dalej „Gwarancjami Na Rzecz Dostawców”, oraz gwarancji wystawianych na rzecz Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych w Genewie („CERN”), do maksymalnej łącznej wysokości 500 000,00 USD a także akredytyw dokumentowych, dotyczących zapłaty za zakupione od dostawców Zleceniodawcy towary lub usługi, z zastrzeżeniem, że kwota Limitu Linii w okresie dostępności Limitu Linii może być wielokrotnie podwyższana do maksymalnej łącznej wysokości 21 000 000,00 zł oraz obniżana do łącznej wysokości 1 000 000,00 zł na podstawie pisemnego wniosku Zleceniodawcy o zmianę kwoty Limitu Linii sporządzonego według wzoru ustalonego przez strony. Zmiana kwoty Limitu Linii w opisanym powyżej trybie nie wymaga podpisania aneksu do Umowy. Okres ważności Gwarancji oraz przewidywany ostateczny termin realizacji i zapłaty z tytułu otwartych Akredytyw może trwać: dla Gwarancji Na Rzecz Dostawców - maksymalnie 12 miesięcy i nie może wykraczać poza dzień 31 stycznia 2021 roku, dla gwarancji na rzecz CERN - maksymalnie 36 miesięcy i nie może wykraczać poza dzień 31 stycznia 2023 roku, dla Akredytyw - maksymalnie 12 miesięcy i nie może wykraczać poza dzień 31 stycznia 2021 roku. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

Inne komunikaty