Notowania

MIRBUD: strona spółki
18.12.2019, 9:02

MRB Wybór oferty na budowę szkoły w rejonie ul. Jana Kazimierza w Warszawie

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 18 grudnia 2019 r. Emitent powziął informację od Zamawiającego – Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Urząd Dzielnicy Wola, al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa, że w postępowaniu przetargowym, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana oferta Emitenta.
Przedmiotem Umowy będzie wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza” w Warszawie. Oferta złożona przez Emitenta spełniła wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego – Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Urząd Dzielnicy Wola i uzyskała najwyższą liczbę punktów. Wartość oferty: 37.629.062,00 zł brutto. O podpisaniu Umowy Emitent poinformuje odrębnym raportem. Informacja o wyborze oferty została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość oferty oraz jej znaczenie dla Emitenta.

Inne komunikaty