Notowania

MSZ Zawarcie umowy przez spółkę zależną z ThyssenKrupp Industrial Solutions AG na realizację projektu we Włocławku

Zarząd Mostostal Zabrze S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 18 grudnia 2019 r. Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A. - spółka zależna Emitenta (MZRP, Podwykonawca) zawarła z ThyssenKrupp Industrial Solutions AG z siedzibą w Niemczech (Zamawiający) umowę na dostawę i montaż konstrukcji stalowych, prefabrykację i montaż rurociągów, montaż urządzeń oraz prace izolacyjne w ramach zadania „Budowa instalacji kwasu azotowego i azotanu amonu we Włocławku” (Umowa).
Szacunkowa wartość Umowy wynosi niecałe 10% skonsolidowanych przychodów Grupy Mostostal Zabrze za 2018 r., przy czym całkowite końcowe wynagrodzenie umowne obliczone zostanie na podstawie rzeczywiście wykonanych prac ustalonych na bazie obmiaru powykonawczego i uzgodnionych cen jednostkowych. Termin zakończenia prac objętych Umową przypada na trzeci kwartał 2021 r. Na mocy postanowień Umowy łączna kwota kar umownych za opóźnienie jest ograniczona do 10% wartości Umowy netto. Zamawiający jest uprawniony do żądania pełnego odszkodowania przewyższającego wszelkie przewidziane kary na zasadach ogólnych. Całkowita odpowiedzialność Podwykonawcy wobec Zamawiającego w ramach Umowy nie może jednak przekroczyć kwoty równej 100% szacunkowej wartości Umowy. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w szczególności w odniesieniu do obrażeń ciała, śmierci, zanieczyszczenia środowiska, obowiązków zachowania poufności przez Podwykonawcę, winy umyślnej, rażącego niedbalstwa, w których to przypadkach odpowiedzialność Podwykonawcy będzie nieograniczona. Zamawiający może, w okresie 20 miesięcy od zawarcia Umowy, bez przyczyny, według własnego uznania, wypowiedzieć Umowę w całości lub w części w dowolnym momencie.

Inne komunikaty