Notowania

QUANTUM: strona spółki
20.12.2019, 14:55

QNT Podjęcie przez spółkę zależną uchwały o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2018

Zarząd spółki Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent") zawiadamia, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od spółki „Quantum Qguar sp. z o.o.” (podmiotu zależnego w 100% od Emitenta) ("Spółka"), że jej Zarząd w dniu 19.12.2019 r. podjął uchwałę o wypłacie na rzecz jedynego wspólnika zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2019 w kwocie 200.000,00 Euro (słownie: dwieście tysięcy Euro).
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Inne komunikaty