Notowania

RAFAKO: strona spółki
20.12.2019, 17:23

RFK Zmiany w składzie Zarządu Spółki.

Zarząd Spółki RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Spółka”, Emitent”) informuje, że w dniu 20 grudnia 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki skróciła delegację członka Rady Nadzorczej Pana Jerzego Karney do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki.
Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w dniu 20 grudnia 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała w skład Zarządu Spółki Pana Jacka Drozda i powierzyła mu stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. W związku z powyższym w skład Zarządu RAFAKO S.A. wchodzą: 1. Pan Paweł Jarczewski pełniący funkcję Prezesa Zarządu, 2. Pani Agnieszka Wasilewska-Semail pełniąca funkcję Wiceprezesa Zarządu, 3. Pan Jerzy Ciechanowski pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu, 4. Pan Jacek Drozd pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu. Pan Jacek Drozd - Wiceprezes Zarządu: 1) nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności RAFAKO S.A., 2) nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej bądź w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, 3) nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Zarząd Spółki przekazuje również informacje dotyczącego nowo powołanego członka Zarządu Spółki tj. Pana Jacka Drozda powołanego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki. Pan Jacek Drozd – menedżer zarządzający, legitymujący się ponad 25-cio letnim doświadczeniem w zarządzaniu spółkami prawa handlowego w zakresie finansów przedsiębiorstw, inwestycji oraz rynków kapitałowych, w szczególności wyceny przedsiębiorstw, konsolidacji i przejęć, operacjonalizacji strategii finansowej przedsiębiorstw (w tym optymalizacji podatkowej, tworzenia podatkowej grupy kapitałowej, tworzenia cash poolingu), optymalizacji i restrukturyzacji podmiotów prawa handlowego, wprowadzania podmiotów na rynek publiczny, przeprowadzania transakcji w odniesieniu do ofert prywatnych, nadzorowania procesów związanych z pozyskiwaniem i zwiększeniem kapitałów poprzez m.in. emisje instrumentów dłużnych, organizacji obrotu papierami wartościowymi na rynku publicznym i prywatnym. Doświadczenie w zarządzaniu strategicznym, współpracy z podległymi zespołami w zakresie rozwoju nowych kierunków działalności oraz opracowania planów wdrożenia strategii. Od 1998 – 2002 pełnił funkcję dyrektora oddziału regionalnego w Centralnym Domu Maklerskim PEKAO S.A. odpowiedzialnego za współpracę z klientami instytucjonalnymi oraz nadzór nad siecią sprzedaży w regionie. W latach 2000 – 2002 pełnił funkcję prezesa zarządu we Wschodnim Banku Cukrownictwa S.A. odpowiedzialnego za biuro prawne, departament informatyki, departament organizacji i kadr, biuro kontroli wewnętrznej oraz departament operacyjno- rachunkowy. Od 2002 do 2005 pełnił funkcję dyrektora finansowego w Zakładach Azotowych Puławy S.A. w Puławach odpowiedzialnego za pion księgowy, pion zarządzania płynnością, rozliczenia krajowe i zagraniczne, windykację, zarządzanie i inwestycje kapitałowe; koordynator działań związanych z przeprowadzeniem procesu prywatyzacji ZAP S.A. w szczególności z dopuszczeniem akcji do publicznego obrotu. W latach 2005 – 2006 pełnił funkcję dyrektora oddziału w Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. oddział w Lublinie odpowiedzialny za organizację oraz nadzór nad działalnością zespołu obsługi klientów ds. korporacji, komórką analiz i wsparcia; jednocześnie aktywne uczestnictwo w pozyskiwaniu klientów korporacyjnych Od 2007 do 2010 wiceprezes zarządu OPF S.A. odpowiedzialny za pion finansowo-księgowy oraz marketing. W latach 2010 – 2013 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu w Interbud Lublin S.A. odpowiedzialnego za pion finansowo-księgowy, marketing, dział ofertowania oraz dział zakupów. Od 2013 do 2016 wiceprezes zarządu PGE S.A. odpowiedzialny za pion finansowo-księgowy oraz nadzór nad departamentami korporacyjnym, ryzyka, IT, zakupów strategicznych oraz administracji. W latach 2016 – 2018 prowadził działalność gospodarczą w zakresie doradztwa finansowego. Od 2018 do 2019 pełnił funkcję prezesa zarządu Fabryki Kabli ELPAR sp. z o.o. odpowiedzialnego za pion finansowo-księgowy, handel, logistykę, IT, HR oraz dział prawny. W ciągu swojej kariery zawodowej pełnił funkcję członka rad nadzorczych Centralnej Tabeli Ofert S.A., Bank Depozytowo-Kredytowy Ltd.(Łuck/Ukraina), Montex S.A., Navitrans Sp. z o.o., Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o., Renoma Sp. z o.o., Mewa S.A., LPEC S.A., PGE Dystrybucja S.A., PGE GIEK S.A., PGE Dystrybucja S.A., PGE Obrót S.A. Jest magistrem ekonomii – absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe na kierunku „Rachunkowość” w Akademii Ekonomicznej im. O. Lange we Wrocławiu. Dysponuje również licencją maklera papierów wartościowych oraz zdał egzamin państwowy dla członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

Inne komunikaty