Notowania

RAFAKO: strona spółki
20.12.2019, 17:37

RFK Otrzymanie informacji z NCBiR o zakwalifikowaniu Spółki do III Fazy Projektu „Program Bloki 200+. Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200MWe”.

Zarząd RAFAKO S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 20 grudnia 2019 r. otrzymał od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie (NCBiR) informację, iż Spółka została zakwalifikowana do III Fazy Projektu „Program Bloki 200+. Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200MWe” („Program Bloki 200+”), którego celem jest opracowanie innowacyjnej, nowatorskiej, niskonakładowej technologii umożliwiającej dokonanie istotnych zmian w pracy bloków energetycznych klasy 200MWe.
Projekt realizowany jest zgodnie z Umową z NCBiR, dotyczącą wykonania i finansowania projektu w Programie Bloki 200+. W III Fazie projektu nastąpi wdrożenie metody opracowanej w Fazie I i II na obiekcie referencyjnym udostępnionym przez Tauron Wytwarzanie S.A. Łączna wartość finansowanych przez NCBiR prac wykonywanych w ramach Fazy III to 86.552.458,60 zł brutto. Warunkiem rozpoczęcia Fazy III było przedstawienie przez RAFAKO S.A. weksla gwarancyjnego stanowiącego zabezpieczenie należytego wykonania Umowy z NCBiR opiewającego na równowartość przyznanego dofinansowania oraz przedłożenie dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania blokiem referencyjnym do prac w Fazie III. Spółka spełniła warunki rozpoczęcia Fazy III w związku z czym została umieszczona na ostatecznej liście podmiotów zakwalifikowanych do Fazy III podpisanej przez Dyrektora NCBiR. Planowany termin zakończenia realizacji Projektu Bloki 200+ to 31 marca 2021r.

Inne komunikaty