Notowania

BBIDEV: strona spółki
20.12.2019, 21:48

BBD Zakończenie przeglądu opcji strategicznych dla projektu „Małe Błonia” w Szczecinie

Zarząd BBI Development S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 52 z dnia 2 grudnia 2019 r. informuje, że w dniu 20 grudnia 2019 roku zakończył proces przeglądu opcji strategicznych dla projektu „Małe Błonia” w Szczecinie (dalej „Projekt”; „Małe Błonia”), realizowanego przez spółkę zależną Emitenta: Realty 2 Management sp. z o.o. Projekt Developerski 10 sp.k. (dalej: „PD10”).
W wyniku przeprowadzonej analizy, biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania wewnętrzne Projektu (w szczególności możliwe do osiągnięcia wyniki i przepływy finansowe przedsięwzięcia opartego na wytwarzaniu i sprzedaży powierzchni mieszkaniowych w obrębie Małych Błoni), jak również zważywszy na uwarunkowania zewnętrzne wobec Projektu (wynikające z priorytetów w ramach grupy kapitałowej Emitenta w zakresie realizowanych inwestycji i przepływów finansowych), Zarząd Emitenta podjął decyzję o zmianie dotychczasowej strategii wobec Projektu. W ramach nowej strategii dla Małych Błoni, Emitent będzie koncentrował się na przyśpieszeniu realizacji przepływów finansowych z Projektu, poprzez sprzedaż posiadanych w Projekcie nieruchomości w obecnym ich stanie. Emitent nie będzie już zatem realizował w ramach Małych Błoni inwestycji, polegającej na budowie powierzchni mieszkalnych. Celem strategii jest całkowita redukcja zaangażowania Emitenta w Projekt, biorąc pod uwagę harmonogram i możliwe do uzyskania wartości zbywcze posiadanych aktywów. Emitent będzie szacował wpływ powyższej zmiany strategii na sprawozdania finansowe na podstawie przeprowadzanych wycen i z uwzględnieniem sytuacji rynkowej oraz uzyskiwalnych cen transakcyjnych. Pozyskane z Projektu środki finansowe zostaną przeznaczone na dalszą redukcję zadłużenia Emitenta.

Inne komunikaty