Notowania

MOBRUK: strona spółki
23.12.2019, 13:39

MBR Złożenie przez akcjonariusza Spółki żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Mo-BRUK Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 20 grudnia 2019 r. o godz. 18:17 otrzymał pocztą elektroniczną od Agiofunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającego w imieniu akcjonariusza Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Mo-BRUK S.A.
Wiadomość e-mail, o której mowa powyżej ze względu na dni wolne od pracy (21 oraz 22 grudnia 2019 r.) została odczytana w dniu dzisiejszym tj. 23 grudnia 2019 r. Żądanie zostało złożone na podstawie art. 400 §1 Kodeksu Spółek Handlowych. W żądaniu zawarto zgłoszenie umieszczenia w porządku obrad następujących punktów: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej 6. Podjęcie uchwał: 6.1 Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 6.2 Podjęcie uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń. 7. Zamknięcie obrad. Zarząd podejmie działania zgodnie z obowiązującym prawem.

Inne komunikaty