Trwa ładowanie...
bDHZOtFN

Notowania

KREZUS: strona spółki
29.12.2019, 20:03

KZS Zmiana daty publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu KREZUS S.A. za III kwartał 2019 roku

Zarząd KREZUS S.A. z siedzibą w Toruniu (zwana dalej „Emitentem”) w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 2/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r., działając na podstawie § 80 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że rozszerzony skonsolidowany raport KREZUS S.A. za III kwartał 2019 roku zostanie opublikowany do dnia 31 marca 2020 r.
Przyczyną opóźnienia publikacji raportów jest konieczność opracowania i przedstawienia raportów za 2018 r., których opóźnienia spowodowane zostały przez brak wszystkich informacji niezbędnych do zbadania sytuacji finansowej Emitenta, a także konieczność ich poprawnego ujęcia w dokumentach sprawozdawczych Emitenta.

Inne komunikaty

bDHZOtGv