Notowania

CIECH: strona spółki
3.01.2020, 13:58

CIE Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. zwołanego na 23 stycznia 2020 roku

Zarząd CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku ze złożonym przez akcjonariusza KI Chemistry S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu („Akcjonariusz”), w trybie art. 401 § 1 ksh, żądaniem uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 stycznia 2020 roku, godz. 10.00, które odbędzie się przy ul. Wspólnej 62 w Warszawie, przekazuje oświadczenie Zarządu Spółki o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z ogłoszeniem o zmianie porządku obrad.
Zarząd Spółki przekazuje także projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłoszonej przez Akcjonariusza oraz zmieniony przez Zarząd Spółki projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty