Notowania

SANWIL: strona spółki
3.01.2020, 18:10

SNW I. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. II. Treść projektów uchwał na NWZ. III. Proponowane zmiany statutu spółki.

Zarząd Spółki pod firmą: SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000119088, na podstawie art. 399 § 1, art. 402 1 oraz art. 402 2 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) oraz § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie („NWZ” lub „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 30 stycznia 2020 r. o godzinie 9.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Jadwigi Pluty w Lublinie przy ul. Chopina 14.
W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje treść ogłoszenia dot. zwołania NWZ na dzień 30 stycznia 2020 r. wraz z proponowanymi zmianami statutu Spółki oraz projekty uchwał na NWZ. Proponowane zmiany statutu przedstawione zostały w załączniku Nr 2 w projektach uchwał nr 5/I/2020 i 7/I/2020 do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty