Trwa ładowanie...

Notowania

SFINKS: strona spółki
3.01.2020, 19:16

SFS Podsumowanie dot. akcji serii L

Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 67/2019, w którym Spółka informowała m.in. o wydaniu 1 100 000 akcji serii L Emitenta („akcje serii L”) oraz w związku z zamierzanym ubieganiem się przez Emitenta w przyszłości o dopuszczenie w.w akcji do obrotu na rynku regulowanym działając w oparciu o §16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757) niniejszym przekazuje podsumowanie dotyczące subskrypcji tych akcji:
1)data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży; dokumenty akcji serii L zostały wydane 23.12.2019 r. w związku ze złożeniem w dniu 19.12.2019 r. przez posiadaczy obligacji imiennych serii A2 zamiennych na akcje serii L oświadczeń o zamianie tych obligacji na w/w akcje; 2)data przydziału papierów wartościowych; nie dotyczy; wydanie akcji serii L wskutek złożenia oświadczeń, o których mowa w pkt 1) powyżej nastąpiło w dniu 23.12.2019 r.; 3)liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą; wyemitowanych zostało 1 100 000 (milion sto tysięcy) akcji serii L; 4)stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy; nie dotyczy; 5)liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży; nie dotyczy; 6)liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży; wydanych zostało 1 100 000 (milion sto tysięcy) akcji serii L; 7)cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane); akcje serii L zostały objęte po cenie nominalnej, tj. 1,00 PLN/akcję; 8)liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach; oświadczenia o zamianie obligacji serii A2 na akcje serii L złożyły trzy osoby; 9)liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach; oświadczenia o zamianie obligacji serii A2 na akcje serii L złożyły trzy osoby - akcje serii L zostały wydane każdej z tych osób; 10)nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta; nie dotyczy; 11)wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży; łączna wartość akcji serii L wydanych w związku ze złożeniem oświadczeń o zamianie obligacji serii A2 na akcje (wg ceny emisyjnej) - 1 100 000,00 PLN (milion złotych); 12)wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie, c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Szacowana wysokość kosztów przeprowadzenia emisji Akcji Serii L wynosi 8808,00 PLN. Są to koszty wynikające z kosztów usług notarialnych, opłat KRS oraz podatku od czynności cywilno-prawnych. Spółka nie przeprowadzała oferty akcji serii L, emisja akcji Serii L nie była przedmiotem subemisji toteż Spółka nie poniosła kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty ani wynagrodzeniem subemitentów. Spółka nie poniosła także kosztów związanych ze sporządzeniem prospektu emisyjnego ani kosztów promocji oferty. Poniesione wydatki przed podniesieniem kapitału zostały zaksięgowane na rozliczenia międzyokresowe, a w dacie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki obciążyły wynik finansowy; 13)średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą; średni koszt emisji akcji serii L wynosi po zaokrągleniu 1 grosz/akcję; 14) sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych: nie dotyczy; objęcie akcji nastąpiło w związku z zamianą (opłaconych) obligacji serii A2 na akcje serii L.

Inne komunikaty