Notowania

CIECH: strona spółki
7.01.2020, 18:50

CIE Informacja dotycząca decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie

Zarząd CIECH S.A. (dalej: „Emitent” lub „CIECH”) informuje, iż w dniu 7 stycznia 2020 roku pełnomocnik spółki zależnej od Emitenta - CIECH Soda Polska S.A. (dalej: „Spółka Zależna” lub „CSP”), będącej następcą prawnym Cerium Finance Sp. z o.o. (dalej „Cerium Finance”), odebrał decyzję Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie (dalej odpowiednio: „Decyzja II Instancji” i „Organ II Instancji”) z dnia 24 grudnia 2019 roku. Organ II Instancji, w następstwie odwołania złożonego przez Spółkę Zależną, utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie (dalej: „Decyzja I Instancji”) z dnia 30 sierpnia 2019 roku, określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za grudzień 2014 roku w kwocie 25.731.601 zł, z czego kwota spornego zobowiązania wynikająca z Decyzji I Instancji wynosi
25.277.408 zł („Zobowiązanie”). Decyzja II Instancji jest wymagalna i może spowodować konieczność ponownej wpłaty kwoty Zobowiązania z odsetkami, które na dzień publikacji niniejszego raportu wynoszą ok. 10.011.000 zł, pomimo, że kwota Zobowiązania została już uregulowana do właściwego urzędu skarbowego w związku ze złożoną, zgodnie z otrzymaną interpretacją indywidualną, korektą rozliczenia VAT za lipiec 2018 roku (dalej: „Korekta”). Wpłacona ponownie kwota podatku VAT zostanie odzyskana przez Spółkę Zależną najpóźniej po zakończeniu ewentualnego postępowania sądowo-administracyjnego (za grudzień 2014 roku) lub po zakończeniu ewentualnego postępowania nadpłatowego za lipiec 2018 roku. W celu uniknięcia ponownej wpłaty tej samej kwoty Zobowiązania, Spółka Zależna wspólnie z doradcami podatkowymi analizuje: 1. możliwość zaliczenia wpłaty VAT dokonanej na skutek złożenia Korekty na poczet Zobowiązania wynikającego z Decyzji II Instancji oraz odsetek od tego Zobowiązania, a także 2. wpływ w/w działania na przebieg postępowania podatkowego. W przypadku efektywnego postępowania nadpłatowego, Spółka Zależna byłaby zobowiązana do dopłaty ok. 7.900.000 zł tytułem odsetek i podatku VAT. Emitent informował o toczącym się postępowaniu w raportach bieżących: 1. nr 26/2019 z dnia 17 lipca 2019 roku, 2. nr 39/2019 z dnia 11 września 2019 roku. Dodatkowo Emitent informował o toczącym się postępowaniu oraz o kwocie potencjalnego zobowiązania podatkowego w sprawozdaniach skonsolidowanych Grupy CIECH. W rozszerzonym sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy CIECH za III kwartały 2019 rok postępowanie to opisane jest w nocie 3.12 w części „Kontrole w zakresie rozliczeń podatkowych w Grupie CIECH” w akapicie „Kontrola VAT za grudzień 2014 roku w Cerium Finance Sp. z o.o.”. Spółka Zależna oraz jej doradcy nie zgadzają się ze stanowiskiem Organu II Instancji, dlatego Spółka Zależna zamierza złożyć skargę na Decyzję II Instancji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Swoje stanowisko Spółka Zależna opiera między innymi na tym, iż Spółka Zależna i Cerium Finance uzyskały interpretacje podatkowe wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, do których się zastosowały rozliczając korektę podatku VAT w miesiącu otrzymania faktury korygującej, tj. w lipcu 2018 roku, a nie w rozliczeniu za grudzień 2014 roku jak wskazuje Organ II Instancji w Decyzji II Instancji. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).

Inne komunikaty