Notowania

PRT Informacja o podjęciu przez Zarząd uchwały o rozpoznaniu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości nieruchomości położonych w Lublinie przy ul. Kunickiego.

Zarząd PROTEKTOR Spółka Akcyjna (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) informuje, że stosownie do obowiązujących Spółkę zasad rachunkowości, Zarząd podjął w dniu dzisiejszym uchwałę w przedmiocie rozpoznania odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości nieruchomości położonych w Lublinie przy ul. Kunickiego („Nieruchomości”). Podstawą decyzji Spółki jest wycena Nieruchomości zawarta w operacie szacunkowym, przygotowanym przez rzeczoznawcę ds. nieruchomości, działającego na zlecenie Spółki.
Emitent dokonał odpisu aktualizującego wartości Nieruchomości na kwotę 1.965.000 zł. Powyższa operacja ma charakter niegotówkowy. Rozpoznanie odpisu sprawia, że wartość Nieruchomości ujawniona dotychczas w bilansie Spółki w pozycji „Aktywa trwałe zaklasyfikowane, jako przeznaczone do sprzedaży” ulegnie zmniejszeniu z ok. 6,7 mln zł do kwoty ok. 4,7 mln zł.

Inne komunikaty