Notowania

MIRBUD: strona spółki
9.01.2020, 12:20

MRB Podpisanie umowy na budowę szkoły podstawowej w rejonie ulicy Jana Kazimierza w Warszawie

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 informuje, że w dniu 9 stycznia 2020 r. Emitent podpisał Umowę (dalej: „Umowa”) z Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Wola z siedzibą przy al. „Solidarności” 90 w Warszawie, 01-003 Warszawa.
Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza”. Wartość Umowy: 37 629 062,00 zł brutto. Termin zakończenia prac: 24 miesiące od daty podpisania Umowy. Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Informacja o podpisaniu Umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość Umowy oraz jej znaczenie dla Emitenta.

Inne komunikaty