Notowania

PAT Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości.

Zarząd spółki PATENTUS S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 09.01.2020 roku powziął informację, iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów dokonał w dniu 20.12.2019 roku wpisu do rejestru zastawów zastawu, którego przedmiotem jest:
-maszyna pomiarowa HYBRYD, -piec do odpuszczania Seco/Warwick, -szlifierka Sielemann, -tokarka TBI VT 630, -piec elektryczny komorowy, -frezarka ACRA ACM3000, -wytaczarka Wotan, -centrum poziomowe BA3, -tokarka karuzelowa, -wytaczarka stołowa Union, o najwyższej sumie zabezpieczenia wynoszącej 9 458 925,00 PLN, będących własnością PATENTUS S.A. Wpis w rejestrze zastawów związany jest z zawartym pomiędzy ING Bankiem Śląskim S.A. z siedziba w Katowicach („Bank”) a PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie oraz Zakładem Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach w dniu 27.11.2019 roku Aneksem nr 9 („Aneks”) do Umowy Wieloproduktowej z dnia 22.04.2015r. wraz z późniejszymi zmianami oraz zawarciu w dniu 27.11.2019 roku umów zastawniczych na w/w maszyny. Aneks wprowadził następujące zmiany: Warunki udostępnienia: w przypadku wystąpienia straty brutto na koniec 2019r. lub narastająco w którymkolwiek z kolejnych kwartałów kalendarzowych 2020r. (począwszy od I kwartału 2020r.), nastąpi obniżanie sublimitu kredytowego o kwotę 100 000,00 PLN; Okres Dostępności Limitu Kredytowego Umowy Wieloproduktowej: od dnia 31.10.2018r. do dnia 29.11.2020r.; ostateczny termin spłaty Limitu Kredytowego Umowy Wieloproduktowej nie może przekroczyć 30.11.2020 roku oraz zabezpieczenie realizacji umowy są: zastaw rejestrowy na środku trwałym – maszyna pomiarowa HYBRYD; zastaw rejestrowy na środku trwałym – piec do odpuszczania Seco/Warwick; zastaw rejestrowy na środku trwałym –szlifierka Sielemann; zastaw rejestrowy na środku trwałym – tokarka TBI VT 630; zastaw rejestrowy na środku trwałym – piec elektryczny komorowy; zastaw rejestrowy na środku trwałym – frezarka ACRA ACM3000; zastaw rejestrowy na środku trwałym – wytaczarka Woltan; zastaw rejestrowy na środku trwałym – centrum poziomowe BA3; zastaw rejestrowy na środku trwałym – tokarka karuzelowa; zastaw rejestrowy na środku trwałym – wytaczarka stołowa Union; przelew na rzecz banku praw z umowy ubezpieczenia środków trwałych opisanych powyżej. Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian. Według najlepszej wiedzy Zarządu pomiędzy Spółką, osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Spółkę a Bankiem, na rzecz którego ustanowiony został zastaw rejestrowy, nie istnieją żadne powiązania. Wartość ustanowionych zastawów rejestrowych przekracza równowartość kwoty 1.000.000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu powstania obowiązku informacyjnego.

Inne komunikaty