Notowania

MIRBUD: strona spółki
10.01.2020, 8:30

MRB Informacja o wyborze oferty konsorcjum firm spółki zależnej Emitenta i Emitenta

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 10 stycznia 2020 r. Emitent powziął informację od Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, że w postępowaniu przetargowym, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: „Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko- pomorskiego i wielkopolskiego na odcinku od węzła „Białe Błota” (bez węzła) do węzła „Szubin” (bez węzła) o długości około 9,7 km” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta konsorcjum firm (dalej: „Konsorcjum”) w składzie:
• Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. z siedzibą w Kobylarni - spółka z Grupy Kapitałowej Emitenta (Lider Konsorcjum); • MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach (Partner Konsorcjum). Oferta złożona przez Konsorcjum spełniła wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego – Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy i uzyskała najwyższą liczbę punktów. Wartość oferty: 359 434 109,35 zł brutto O podpisaniu Umowy Emitent poinformuje odrębnym raportem. Informacja o wyborze oferty została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość oferty oraz jej znaczenie dla Emitenta.

Inne komunikaty