Notowania

KST Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej.

Zarząd spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu (dalej jako: „Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 10 stycznia 2020 r. otrzymał od Pani Krystyny Borysiewicz, Pana Janusza Koclęgi oraz od stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) i 6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: „Ustawa o ofercie”), o którego zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 43/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. (dalej jako: „Porozumienie”) zawiadomienia, o których mowa w art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, o zmianie stanu posiadania akcji w wyniku nabycia akcji.
W wyniku opisanej w zawiadomieniu transakcji stan posiadanych przez Panią Krystynę Borysiewicz akcji zwiększył się o 111.280 akcji i wynosi obecnie 928.260 akcji, stanowiących ok. 15,74% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 928.260 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących ok. 15,74% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. W wyniku opisanej w zawiadomieniu transakcji stan posiadanych przez Pana Janusza Koclęgę akcji zwiększył się o 245.592 akcje i wynosi obecnie 608.875 akcji, stanowiących ok. 10,32% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 608.875 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących ok. 10,32% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. W wyniku opisanej w zawiadomieniu transakcji stan posiadanych akcji przez strony Porozumienia zwiększył się o 556.432 akcje i wynosi obecnie 5.897.419 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 5.897.419 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Treść otrzymanych zawiadomień Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty