Notowania

KST Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 6 lutego 2020 r.

Działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 oraz art. 402(2) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz § 78 ust. 5 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu z uwagi na otrzymanie w dniu 10.01.2020 roku żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy od Pani Krystyny Borysiewicz w trybie art. 400 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2020 z dnia 10.01.2020 r., niniejszym zgodnie ze wskazanym żądaniem zwołuje na dzień 6 lutego 2020r. na godz. 9.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Zawierciu, przy ulicy Paderewskiego 120 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia serii akcji, umorzenia akcji własnych posiadanych przez Spółkę oraz zmiany statutu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz treść projektów uchwał zawierają Załączniki nr 1 i 2 do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty