Notowania

MIRBUD: strona spółki
13.01.2020, 13:45

MRB Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z § 80 ust. 1 oraz § 62 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) w formie oświadczenia informuje o zamiarze przekazywania w roku obrotowym 2020 skonsolidowanych raportów kwartalnych za I i III kwartał 2020 roku zawierających kwartalną informację finansową, a także przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 r. zawierającego półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.
Zarząd MIRBUD S.A. niniejszym podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020: I. Skonsolidowane raporty kwartalne: - za I kwartał 2020 r. – 30 maja 2020 r. - za III kwartał 2020 r. – 26 listopada 2020 r. Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia MIRBUD S.A. nie będzie publikował raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II i IV kwartał 2020 roku. II. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2019 r. – 27 kwietnia 2020 r. III. Skonsolidowany raport za I półrocze 2020 r. – 28 sierpnia 2020 r.

Inne komunikaty