Notowania

HRS Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.

Zarząd Herkules S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.:
1. Raporty roczne: - jednostkowy raport roczny za 2019 rok – 24 kwietnia 2020 r., - skonsolidowany raport roczny za 2019 rok – 24 kwietnia 2020 r. 2. Raporty kwartalne: - rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r. – 25 maja 2020 r., - rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r. – 23 listopada 2020 r., 3. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 r. – 23 września 2020 r. Zarząd Emitenta informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim - Dz. U. 2018, poz. 757 (w dalszej części raportu – „Rozporządzenie”), Spółka nie będzie publikować raportu okresowego kwartalnego za czwarty kwartał 2019 r. i drugi kwartał 2020 r. Zgodnie z § 62 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia Zarząd Emitenta oświadcza, że Spółka nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz jednostkowego raportu półrocznego, a także iż zamierza publikować skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe i skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu dotyczącego tego sprawozdania. Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim - Dz. U. 2018, poz. 757

Inne komunikaty