Notowania

DEKTRA: strona spółki
14.01.2020, 11:58

DKR Raport miesięczny za grudzień 2019 r.

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za grudzień 2019 r.
1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły: 356 730,85 zł w grudniu 2019 r., co oznacza spadek o 31,9% rdr, 16 164 027,46 zł narastająco w okresie styczeń – grudzień 2019 r., spadek o 9,7% rdr. 2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta: Nie wystąpiły. 3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem: EBI 11/2019 z dnia 11.12.2019 r. Wypowiedzenie umowy z Autoryzowanym Doradcą ESPI 20/2019 z dnia 13.12.2019 r. Raport miesięczny za listopad 2019 r. EBI 12/2019 z dnia 19.12.2019 r. Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku 4. Kalendarz inwestora: w dniu 14 lutego 2020 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za styczeń 2020 r. Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc. Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

Inne komunikaty