Notowania

CORMAY: strona spółki
14.01.2020, 12:57

CRM Terminarz publikacji raportów okresowych PZ CORMAY S.A. w roku 2020

PZ CORMAY S.A. („Spółka”) będzie przekazywać raporty okresowe Spółki w roku 2020 w następujących terminach:
1.skonsolidowane raporty kwartalne, zawierające dodatkowo informacje określone w § 62 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”, „Raporty Kwartalne”): a) za I kwartał 2020 r. - 15 maja 2020 r., b) za III kwartał 2020 r. - 20 listopada 2020 r., 2. skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 r., zawierający dodatkowo informacje określone w § 62 ust. Rozporządzenia - 4 września 2020 r., 3. jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2019 rok - 24 kwietnia 2020 r. Na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia Spółka oświadcza, że zamiarem Spółki jest stałe przekazywanie Raportów Kwartalnych.

Inne komunikaty