Notowania

VTG Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w wyniku nabycia akcji Spółki

Zarząd Vantage Development S.A. (dalej „Spółka”), informuje, że w dniu 13 stycznia 2020 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie z dnia 13 stycznia 2020 roku od TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbHz siedzibą w Hamburgu (adres: Steckelhörn 5, 20457 Hamburg, Niemcy) (TAG) o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w wyniku rozliczenia w dniu 13 stycznia 2020 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż 48.561.706 akcji Spółki ogłoszonego w dniu 14 listopada 2019 r. przez TAG.
TAG działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1), w zw. z art. 77 ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623, ze zm.) („Ustawa o ofercie”) poinformował Spółkę, że Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbHz siedzibą w Hamburgu, Niemcy, adres: Steckelhörn 5, 20457 Hamburg, Niemcy, wpisanej do rejestru handlowego miasta Hamburg pod numerem HRB 127932 („TAG”), osiągnął 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu adres: ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000030117 („Spółka”). Mając na uwadze powyższe, TAG, zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy o Ofercie, przekazał wymagane informacje: 1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie 13 stycznia 2020 roku, w związku z rozliczeniem wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego przez TAG w dniu 14 listopada 2019 r. („Wezwanie”), TAG nabył łącznie 48.567.706 (słownie: czterdzieści osiem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześć) akcji Spółki, które uprawniają do łącznie 48.567.706 (słownie: czterdzieści osiem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześć) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowią 100% jej kapitału zakładowego oraz 100% ogólnej liczby głosów na jej walnym zgromadzeniu. 2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów Przed rozliczeniem Wezwania TAG nie posiadał żadnych akcji Spółki. 3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów Aktualnie TAG posiada 48.567.706 (słownie: czterdzieści osiem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześć) akcji Spółki, co stanowi 100% jej kapitału zakładowego i odpowiada 48.567.706 (słownie: czterdzieści osiem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześć) głosom na jej walnym zgromadzeniu, co stanowi 100% głosów na jej walnym zgromadzeniu. 4. Podmioty zależne TAG, posiadające akcje Spółki. Brak. 5. Osoby, o których mowa a art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie Brak. 6. Liczba głosów z akcji Spółki, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o Ofercie, do których nabycia TAG jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji Spółki. Brak. TAG nie posiada żadnych instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b Ustawy o Ofercie. 7. Liczba głosów z akcji Spółki, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o Ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych Brak. TAG nie posiada żadnych instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b Ustawy o Ofercie. 8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Łączna suma liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki posiadanych przez TAG wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 wynosi 48.567.706 (słownie: czterdzieści osiem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześć) głosów, co odpowiada 100% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Inne komunikaty